Juridische kennisgeving

Deze website is gepubliceerd door:

Fenner Dunlop B.V.

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten, Nederland

Kamer van Koophandel

Registratienummer 01002977

December 2021

U wordt verzocht deze juridische kennisgeving aandachtig te lezen voordat u de website www.dunlopcb.com (de “Website”) raadpleegt.

ARTIKEL 1: DOEL

Het doel van deze juridische kennisgeving is de voorwaarden uiteen te zetten waaronder Fenner Dunlop B.V. de Website aan u ter beschikking stelt en de voorwaarden die gelden voor uw toegang ertoe en uw gebruik ervan. Uw gebruik van de Website is onderworpen aan uw naleving van deze juridische kennisgeving, waarbij Fenner Dunlop B.V. zich het recht voorbehoudt deze te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze juridische kennisgeving, evenals aan het privacybeleid (het “Privacybeleid”) en het cookiesbeleid (“Cookiesbeleid”) van Fenner Dunlop B.V.. Het Privacybeleid beschrijft het beleid en de procedures van Fenner Dunlop B.V. voor het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw persoonsgegevens wanneer u de website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

ARTIKEL 2: WEBSITETOEGANG

Fenner Dunlop B.V. tracht ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar blijft, zonder hiertoe echter verplicht te zijn. De toegang tot de Website kan worden gewijzigd of tijdelijk worden opgeschort om redenen van onderhoud, actualisering of andere redenen, met name van technische of juridische aard. Fenner Dunlop B.V. is in geen geval aansprakelijk voor deze verstoringen of daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gebruiker.
U verbindt zich ertoe niet op frauduleuze wijze toegang te hebben tot de Website en eventuele interactieve diensten die daarop worden aangeboden.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie, teksten, diagrammen, gegevens, afbeeldingen, foto’s, beelden, video’s en geluidsfragmenten, alsook de vorm van al deze onderdelen en de eigenlijke Website zelf) wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. De inhoud is het exclusieve eigendom van de uitgever. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, weergeven, gebruiken, aanpassen, wijzigen, modificeren, vertalen of verspreiden van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Fenner Dunlop B.V. of aan derden die Fenner Dunlop B.V. de rechten daartoe hebben verleend, via welk proces dan ook, is onwettig, niettegenstaande de beperkte rechten verleend aan de gebruiker krachtens artikel 4 hieronder en/of privékopieën voorbehouden voor het exclusieve gebruik van de houder ervan. De inhoud van deze Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wordt gepubliceerd zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie en kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN INHOUD

Elke vorm van inhoudelijke manipulatie, wijziging of gebruik van de inhoud voor andere doelen dan waarvoor toestemming is verleend, vormt een inbreuk op de eigendomsrechten van Fenner Dunlop B.V. of derden.
Fenner Dunlop B.V. verleent u het recht om de inhoud te downloaden en te delen onder de volgende voorwaarden: (I) indien een downloadfunctie beschikbaar is, (II) indien het gebruik geschiedt voor niet-commerciële doeleinden (III) en te goeder trouw en (IV) indien zowel de auteursrechtelijke vermeldingen als de datum van online publicatie die in de inhoud voorkomen intact worden gelaten waar dergelijke informatie wordt vermeld. Dit recht dient in geen geval te worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie, in het bijzonder met betrekking tot een merk of logo.

ARTIKEL 5: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Om informatie uit te wisselen met Fenner Dunlop B.V. via de Website zijn er e-mail formulieren beschikbaar op de Website. De beantwoording van e-mails door Fenner Dunlop B.V. en het verlenen van toegang tot de Website en de inhoud ervan dient niet te worden beschouwd als verklaring of bewijs van enige reclame-, promotie- of verkoopactiviteit in het land waarin de gebruiker zich bevindt.

ARTIKEL 6: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als algemene regel geldt dat gebruikers die de Website bezoeken niet verplicht zijn hun identiteit bekend te maken of persoonsgegevens te verstrekken. Er kan u echter om persoonsgegevens worden gevraagd in antwoord op een e-mailverzoek, om u een specifieke dienst aan te bieden of voor marketingdoeleinden.
De gegevens die via onze Website worden verzameld, zijn bestemd voor gebruik door Fenner Dunlop B.V., geselecteerde partners en/of dienstverleners die namens haar optreden. Dergelijke dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de aan hen toevertrouwde taken.
Fenner Dunlop B.V. verplicht zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of te verhandelen aan derden. Om u de best mogelijke service te kunnen bieden, verzamelt Fenner Dunlop B.V. anonieme gegevens over uw gebruik van de Website (zoals browsergeschiedenis).
Fenner Dunlop B.V. kan deze gegevens gebruiken om trends te analyseren, statistieken op te stellen en het verkeer op de website te meten. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te laten opslaan. Mocht u dit echter doen, dan heeft u mogelijk geen toegang tot alle delen van deze Website. Zie ons cookiesbeleid voor meer informatie.
Fenner Dunlop B.V. verzamelt het IP-adres van uw computer om de plaats te lokaliseren van waaruit u inlogt op de website. Wij bewaren de gegevens slechts zolang als nodig is om uw locatie vast te stellen.
De Website kan links naar andere internetsites bevatten. Fenner Dunlop B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met dergelijke websites, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van knoppen of plug-ins van sociale netwerken. Als u een link naar een van deze websites volgt, dan bent u onderworpen aan het privacybeleid van de website in kwestie, waarover Fenner Dunlop B.V. geen controle heeft en waarvoor Fenner Dunlop B.V. geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

ARTIKEL 7: GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website gepubliceerde inhoud wordt verstrekt zoals deze is, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie, van welke aard dan ook. Fenner Dunlop B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud of toegang tot de website op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, te corrigeren, op te schorten en/of te verwijderen. Fenner Dunlop B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van uw computerapparatuur als gevolg van de verspreiding van virussen of andere IT-infecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke maatregelen te nemen ter bescherming van uw computerapparatuur.
Fenner Dunlop B.V., haar werknemers, leveranciers of partners die op de Website worden genoemd, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op grond van een contractuele, onrechtmatige daad of enige andere vordering, voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of van welke aard dan ook, of voor enig verlies, in het bijzonder van financiële of commerciële aard, als gevolg van het gebruik van de Website of van welke informatie dan ook die daarvan is verkregen.
De Website kan eenvoudige of geïntegreerde links bevatten naar de websites van partners van Fenner Dunlop B.V. of van derden, met de toestemming van laatstgenoemden voor geïntegreerde links. Fenner Dunlop B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en draagt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, advertenties, producten en/of de diensten die op of via deze websites beschikbaar zijn. Bijgevolg kan Fenner Dunlop B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de websites van partners of voor het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving door deze websites.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot de website of tot deze wettelijke bepaling zal worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland. Het geschil wordt beheerst en uitgelegd ten gronde in overeenstemming met het Nederlandse recht, onafhankelijk van conflicterende wetgeving. Het gebruik van de Website impliceert de uitdrukkelijke instemming van de gebruiker met de toepassing van dit artikel. Indien een van de voorwaarden van deze juridische informatie om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet van toepassing wordt geacht, wordt deze geacht geen deel uit te maken van deze juridische informatie en heeft dat geen invloed op de geldigheid of toepassing van de andere voorwaarden.

WEBSITE UITGEVER: Fenner Dunlop B.V.

PUBLICATIEDIRECTEUR: Maciej Wyrzykowski, Marketing Manager EMEA, info@dunlopcb.com.

GAST DOOR: Ferenity | Agencja Interaktywna

Industriële fotoshoot gemaakt door Impact Photo Agency in Drachten, Nederland. Presentatie van de productielijn van Fenner Dunlop B.V..